1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 142 ze zm.).
 2. Serwis - witryna internetowa "Zakupy z dowozem" działająca pod adresem http://www.zakupyzdowozem.pl/ oraz powiązane z nią usługi i aplikacje.
 3. Usługodawca - firma MICRON Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hożej 18/U1, 25-612 Kielce, NIP 959-195-33-33.
 4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 5. Sklep, Restauracja - obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej sprzedaży towarów, którego asortyment przedstawiony jest w Serwisie.
 6. Mobilny Dostawca - niezależna od Usługodawcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na podstawie umowy z Usługodawcą pobiera zamówienia złożone poprzez Serwis przez Klienta, dokonuje w jego imieniu zakupu we wskazanym Sklepie lub Restauracji i dostarcza Klientowi pod wskazany przez niego adres.
 7. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Serwisie, która może zostać nabyta przez Mobilnego Dostawcę w imieniu Klienta we wskazanym przez Klienta Sklepie lub Restauracji.
 8. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, w imieniu którego działa Mobilny Dostawca.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towarów, które w jego imieniu w Sklepie lub Restauracji ma nabyć Mobilny Dostawca.
 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 3. Usługa oferowana przez Serwis polega na pośredniczeniu w zawarciu umowy Klienta z Mobilnym Dostawcą, który w imieniu Klienta zakupi we wskazanym przez Klienta Sklepie lub Restauracji zamówione Towary i dostarczy te Towary jemu na wskazany adres.
 4. W uzupełnieniu powyższej usługi, Usługodawca pośredniczy w przekazaniu Mobilnemu Dostawcy szacunkowej ceny zakupu zamówionych Towarów i w tym celu Klient może zapłacić powyższą kwotę Usługodawcy w celu przekazania jej Mobilnemu Dostawcy w celu dokonania w Sklepie lub Restauracji zapłaty za Towary.
 5. Usługodawca może udostępnić miejsca na serwerach w celu dodawania komentarzy i opinii na temat Mobilnych Dostawców lub Towarów oraz ich wyświetlanie; treści wystawione przez Usługodawcę nie stanowią jego opinii.
 6. Klient upoważnia Usługodawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług polegających na wybraniu w danym Sklepie lub Restauracji Towarów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu, ich zakupu w imieniu Klienta oraz dostarczenia we wskazanym terminie nie dłuższym niż dwóch dni od daty zawarcia umowy pod wskazany przez Klienta adres.
 7. Umowa o świadczenie usług jest zawarta w chwili potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia i wyrażenia deklaracji zapłaty kwoty stanowiącej sumę cen brutto zamawianych Towarów oraz kosztów usługi (dalej: Prowizja).
 8. Prowizja składa się z prowizji za dostarczenie Towarów zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie Serwisu oraz prowizji za wykonanie zakupów, która stanowi odpowiedni procent ceny Towaru. Prowizja za wykonanie zakupów zależy od konkretnego Towaru oraz Sklepu lub Restauracji. Ceny Towarów wskazane w Serwisie uwzględniają już prowizję za wykonanie zakupów.
 9. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Serwisie mają charakter poglądowy; rzeczywisty wygląd Towarów stanowiących rzeczy oznaczone co do gatunku może się w niewielkim stopniu różnić od zdjęć.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Serwisu na czas niezbędny do dokonywania niezbędnych prac technicznych. O wyłączeniu działania Serwisu Klient jest informowany po wejściu na jego stronę internetową.
 11. W ramach niezbędnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet i posiadać przeglądarkę internetową obsługująca technologię HTML5.
 12. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Zamawianie Towarów

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie uznaje się za skuteczne złożone, a umowa za zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony i adres e-mail oraz uiści kwotę stanowiącą sumę szacunkowej ceny zamawianych Towarów wraz z Prowizją.
 3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub prawidłowe, Usługodawca lub Mobilny Dostawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W sytuacji, gdy została pobrana kwota określona w punkcie powyższym, zwracana jest ona Klientowi w całości.
 4. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. W celu ułatwiania procesu składania zamówienia, Serwis zapamiętuje dane Klienta. W trakcie składania zamówienia Klient może założyć konto w Serwisie, podając hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Po złożeniu przez Klienta kompletnego Zamówienia i uiszczeniu określonej w punkcie 2 kwoty w przypadku płatności przelewem internetowym, otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia, wykaz zamawianych Towarów w poszczególnych Sklepach i Restauracjach wraz z szacunkową ich ceną (uwzględniającą prowizję za wykonanie zakupów) oraz kwotą prowizji za dostarczenie Towarów, a także przewidywany czas realizacji Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Usługodawcę z systemu płatności elektronicznych potwierdzenia wpłaty przez Klienta określonej w punkcie 2 kwoty.

4. Termin doręczenia

 1. Towar dostarczany jest przez Mobilnego Dostawcę zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa powyżej. Jest to orientacyjny czas wybrania Towarów przez Mobilnego Dostawcę w danym Sklepie lub Restauracji, ich zakupu i dostarczenia pod wskazany adres. Rzeczywisty czas dostawy Towarów może być dłuższy od podanego w potwierdzeniu maksymalnie o 15 minut.
 2. Zamówienia złożone w momencie, w którym nie jest już możliwa ich realizacja w dniu ich złożenia z uwagi na godziny otwarcia danego Sklepu lub Restauracji będą anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. Jednak na życzenie Klienta mogą być zrealizowane w kolejnym dniu, w którym dany Sklep lub Restauracja będzie czynna.
 3. Zamówienia, które zawierają wyłącznie Towary, które w danym momencie nie są dostępne w Sklepie lub Restauracji i Klient nie dokona wyboru zamienników, zostaną anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. W sytuacji, gdy w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, przewidziany czas dostarczenia Towarów różnić się będzie od czasu określonego w punkcie 1, Usługodawca lub Mobilny Dostawca skontaktują się z Klientem w celu poinformowania o zmianie oraz ustalenia czy Klient akceptuje nowy, przewidywany czas dostawy czy bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów anuluje Zamówienie.

5. Płatności

 1. W celu potwierdzenia dokonania Zamówienia i jego realizacji Klient uiszcza kwotę odpowiadającą sumie szacunkowej ceny zamawianych Towarów w danym Sklepie lub Restauracji oraz Prowizji.
 2. Płatność następuje za pośrednictwem jednej z trzech metod:
  • za pomocą terminala płatniczego i karty płatniczej u Mobilnego Dostawcy przy dostarczeniu Towarów,
  • za pomocą przelewu internetowego lub płatności kartą płatniczą w serwisie PayU prowadzonym przez PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań,
  • za pomocą gotówki, którą przyjmuje Mobilny Dostawca przy dostarczeniu Towarów.
 3. W sytuacji, gdy kwota za dostarczenie Towarów wskazana w punkcie 1 jest wyższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Mobilnego Dostawcę w imieniu Klienta ceny Towarów w danym Sklepie lub Restauracji powiększonej o prowizję za wykonanie zakupów - w szczególności, gdy zakupione zostaną: mniejsza ilość Towarów na wagę, tańszy zamiennik Towaru lub Towar ani zamiennik nie zostanie zakupiony, pobrana nadwyżka jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, automatycznie zwracana Klientowi. W sytuacji, gdy pobrana nadwyżka nie przekracza kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) z przyczyn technicznych związanych z obsługą zwrotów płatności, nie jest ona zwracana Klientowi.
 4. W sytuacji, gdy kwota za dostarczenie Towarów wskazana w punkcie 1 jest niższa niż kwota odpowiadająca sumie zapłaconej przez Mobilnego Dostawcę w imieniu Klienta ceny Towarów w danym Sklepie lub Restauracji powiększonej o prowizję - w szczególności, gdy zakupione zostaną: większa ilość Towarów na wagę lub droższy zamiennik Towaru, Klient zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę niezwłocznie za pomocą gotówki lub karty płatniczej, nie później niż z chwilą wydania mu zamówionych Towarów. Zakup zamienników zamówionych Towarów oraz zakup Towarów, których cena lub waga jest wyższa niż cena lub waga podana w Serwisie jest telefonicznie uzgadniany przez Mobilnego Dostawcę z Klientem.
 5. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane, w przypadku płatności z góry przelewem internetowym lub kartą płatniczą, Klientowi niezwłocznie zwracane są wszystkie środki, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.

6. Odstąpienie od umowy, odpowiedzialność oraz procedura reklamacji

 1. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., dalej: Ustawa), Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Mając na uwadze przepisy powołane w punkcie 1, Klient ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą do czasu wykonania jego usługi tj. do czasu poinformowania go o przyjęciu Zamówienia przez Mobilnego Dostawcę. W celu odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie musi poinformować Usługobiorcę o odstąpieniu od umowy poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje zgłaszane są drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy na stronie Serwisu lub na podany w Serwisie adres e-mail. Jeśli reklamacja dotyczy właściwości dostarczonego Towaru, należy ją złożyć nie później niż w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dla skorzystania z uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
 4. W przypadku zgłaszanych przez Klienta problemów z realizacją zamówienia przez Mobilnego Dostawcę lub bezpośrednio związanych z Towarami nabytymi przez niego w imieniu Klienta w Sklepie lub Restauracji, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie zadowalające Klienta.
 5. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
  • adres e-mail,
  • datę zamówienia,
  • uzasadnienie reklamacji wraz z wyraźnym wskazaniem czego reklamacja dotyczy (właściwości Towaru, usługi Mobilnego Dostawcy, usługi Usługodawcy).
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi świadczonej przez niego) lub podjętych krokach (w sytuacji, gdy reklamacja dotyczy usługi Mobilnego Dostawcy lub właściwości Towaru) drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
 7. W przypadku reklamacji dotyczących nabytych Towarów lub usług Mobilnego Dostawcy, Usługodawca jest podmiotem kontaktowym dla Klienta w zakresie przyjęcia, edycji i przekazu reklamacji do danego Mobilnego Dostawcy, Sklepu lub Restauracji, pośrednicząc w procesie rozpatrywania reklamacji.
 8. Klient może także, wedle swego wyboru, skierować reklamację bezpośrednio do Sklepu, Restauracji lub danego Mobilnego Dostawcy obsługującego dane zamówienie. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie ogranicza Klienta w korzystaniu z jego praw do skorzystania z rękojmi, gwarancji lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem lub Restauracją. W trosce o należytą jakość obsługi Klienta, Usługodawca powinien zostać przez Klienta o tym fakcie poinformowany, by zadbać o korzystne dla Klienta rozpatrzenie reklamacji. Wydruk skanu paragonu stanowi dowód zakupu będący podstawą reklamacji Towarów w Sklepie lub Restauracji. Na życzenie Klienta Usługodawca dostarczy Klientowi wydruk paragonu otrzymany w Sklepie lub Restauracji.

7. Procedura zamieszczania ocen i wpisów

 1. Usługodawca może umożliwić Klientom dokonanie oceny usługi danego Mobilnego Dostawcy po odebraniu od niego zamówionych Towarów.
 2. Usługodawca jest upoważniony do ujawnienia powyższych ocen wszystkim użytkownikom Serwisu i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia. W przypadku anulowania zamówienia, oceny Klienta nie będą publikowane.
 3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a także wulgaryzmów, reklam (również treści mogących stanowić reklamę ukrytą), odesłań do innych stron internetowych oraz innych treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedniej modyfikacji wpisu w celu umożliwienia jego publikacji.
 4. Klient zamieszcza wpisy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Serwisie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, skorzystanie z usług Serwisu nie będzie możliwe. W takim przypadku Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r.

Nasza strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Napisz opinię lub zgłoś błąd